Regulamin sklepu internetowego


  § 1

  Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy JAKUB SKORUPA, dostępny pod adresem internetowym www.jakubskorupa.com, prowadzony jest przez Karola Papałę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PAPULOS KAROL PAPAŁA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9691537597, REGON 243451071
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  § 2

  Definicje

  1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAPULOS KAROL PAPAŁA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9691537597, REGON 243451071
  3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym jakubskorupa.com
  6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  § 3

  Kontakt ze sklepem

  1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@papulos.pl
  2. Numer telefonu Sprzedawcy: 535888774
  3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 76 1050 1298 1000 0097 3958 0299
  4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 - 18:00

  § 4

  Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. włączona obsługa plików cookies

  § 5

  Informacja ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  § 6

  Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

  § 7

  Zasady składania Zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

  § 8

  Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
   2. b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
   3. c. Odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu mailowym bądź telefonicznym dostępny pod adresem: ul Wyzwolenia 2a, 43-180 Orzesze
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. a. Płatność przy odbiorze
   2. b. Płatność za pobraniem
   3. c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
   4. d. Płatności elektroniczne
   5. e. Płatność BLIK
   6. f. Płatność kartą płatniczą.
  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

  § 9

  Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   1. a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   2. b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
   3. c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
   1. a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   2. b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
   3. c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez
  6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

  § 10

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klientowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z PAPULOS KAROL PAPAŁA

  § 11

  Bilety

  1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Klienta ze SPRZEDAWCĄ zapewniającej prawo Klienta do udziału w Imprezie. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.
  2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.
  3. W przypadku Biletów Imiennych, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. SPRZEDAWCA zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet. SPRZEDAWCA dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie imiennym.

Zmiana danych możliwa jest tylko raz, jedynie przez właściciela rezerwacji.
  4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony. Bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może doprowadzić do trwałego uszkodzenia Biletu.
  5. Klient może zwrócić się do SPRZEDAWCY z prośbą o wydanie duplikatu biletu. W celu otrzymania duplikatu niezbędny jest kontakt za pośrednictwem adresu mail: support@papulos.pl. W przypadku wydania duplikatu pierwotny bilet zostaje anulowany.
  6. Klientowi przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na Imprezie, którego numer odpowiada numerowi podanemu Bilecie. SPRZEDAWCA lub zarządca Obiektu jak i Partner Imprezy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia Klientowi innych miejsc siedzących w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i podczas Imprezy, niż początkowo przypisane lub wskazane na Bilecie.
  7. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.
  8. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy.

  § 12

  Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

  1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.jakubskorupa.com. Dodatkowo Klienci mogą otrzymać tę informację e-mailem.
  2. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną.
  3. W razie istotnych zmian w związku z Wydarzeniem, zaś w szczególności zmiany terminu Wydarzenia lub istotnej zmiany miejsca, w którym Wydarzenie się odbywa, SPRZEDAWCA powiadamia Klienta o takich istotnych zmianach, podając nowy termin Wydarzenia, drogą mailową na adres podany SPRZEDAWCY podczas zakupu biletu. Klient może albo ponownie potwierdzić złożone zamówienie odnośnie Wydarzenia zmienionego zgodnie z ogólnymi warunkami obowiązującym u SPRZEDAWCY, albo zażądać zwrotu kosztu biletu w terminie 14 dni od wysłania przez SPRZEDAWCĘ powiadomienia (lub w innym zasadnie krótszym terminie, jeśli Wydarzenie ma się odbyć za mniej niż 14 dni). Po upływie 7 dni od dnia pierwotnego zawiadomienia (lub w innym zasadnie krótszym terminie, jeżeli Wydarzenia ma się odbyć w terminie krótszym niż 7 dni od tej daty), SPRZEDAWCA ponowi powiadomienie. Jeśli Użytkownik nie powiadomi SPRZEDAWCA o swojej decyzji we wskazanym w terminie SPRZEDAWCA może ponownie potwierdzić uczestnictwo Klienta w zmienionym Wydarzeniu, pozbawiając tym samym Klienta prawa do żądania zwrotu ceny biletu, na zasadach określonych w puntach 1 i 2 powyżej.
  4. Istotna zmiana - oznacza zmianę, która czyni Imprezę zasadniczo inną niż Impreza, której zasadnie mogliby oczekiwać Użytkownicy. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie: występów dodatkowych, członków zespołu i/lub programu Imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią Istotnej zmiany.

  § 13

  Zapytania i reklamacje

  1. Jakiekolwiek pytania lub zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupu, należy wysyłać na adres mail: bilety@papulos.pl, podając numer zamówienia.
  2. W przypadku zaistnienia sporów SPRZEDAWCA dołoży wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych Stron.

  § 14

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  § 15

  Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   1. a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   2. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  § 16

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.